Skip to content

.

.کارگاه طراحی معماری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه سمنان

..برای «روز معمار»

..۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

این سایت در روز معمار و برای کارگاه طراحی معماری در دانشگاه سمنان راه‌اندازی شد.

معمار موضوع کارگاه کسی نیست جز:

مهندس فیروز فیروز!